Bookmark and Share Add to Favorites

คณะกรรมการสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ศรีราชา  วงศารยางกูร
อุปนายกคนที่ 1

นายนริส   สิงหวังชา
อุปนายกคนที่ 2

นายไพรินทร์  บุหลัน
กรรมการกลาง

นายชัชวาลย์  เกตุเรืองโรจน์
กรรมการกลาง

นายชาญชัย  กฤตพรตพิศุทธิ์
กรรมการกลาง

นางอำพร  วงศ์ภัทรนนท์
กรรมการกลาง

นายวิชัย  สมาธิวัฒน์
กรรมการกลาง

นายคนัช  รอดเจริญ
กรรมการกลาง

นางพัชรี  วิริยะพงษ์
กรรมการกลาง

นางสาวจิรทีปต์  ทองสุข
กรรมการกลาง

ดร.พิเชศ รุ่งสว่าง
กรรมการกลาง

นายสัมพันธ์  เย็นสำราญ
นายทะเบียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร  ภักดีเทวาประชาสัมพันธ์

นายโกวิท  พิพัฒน์บรรณกิจ
ประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐภัสสร  โชติสุต
เลขาธิการ

นางฉวีวรรณ  ทัดทาน
กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขาธิการ

       

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน