Bookmark and Share Add to Favorites

การสั่งจองสิ่งของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ปีการศึกษา 2559

  การสั่งจองสิ่งของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559


กรณีที่ 1 สั่งจองทางไปรษณีย์

-  บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต  ที่สั่งจองทางไปรษณีย์  สมาคมจะจัดส่งสิ่งของให้ทางไปรษณีย์

-  บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต  ที่ยังไม่ได้สั่งจองสิ่งของทางไปรษณีย์ กรุณานำใบแจ้งความจำนงฯ

ไปยื่นชำระเงิน ระบบ Pay @ Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(ยกเว้นดุษฎีบัณฑิต ให้ชำระเงินตามรายละเอียดใบแจ้งความจำนงการสั่งจองฯ ระดับดุษฎีบัณฑิต)

เมื่อชำระเงินแล้ว นำสำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งความจำนงการสั่งจองสิ่งของฯใส่ซองส่งกลับที่ 

 สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

  เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

 หากเกินกำหนดเวลานี้ท่านจะต้องไปสั่งจองที่สมาคม ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(กรณีนี้ควรรีบดำเนินการ เพื่อสมาคมจะจัดส่งสิ่งของให้ทันตามเวลา)

กรณีที่ 2 ซื้อที่สมาคม

-  บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สามารถเดินทางไปสั่งจองสิ่งของ ณ สำนักงานสมาคม

อาคารสุโขสโมสร ชั้น 2 ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยนำใบแจ้งความจำนงฯ ไปติดต่อ

และชำระเงิน วิธีนี้ผู้ซื้อจะได้รับเสื้อครุย ชุดขาว แหวนรุ่นเงินรมดำ กลับบ้านทันที

(ยกเว้นเสื้อครุย ชุดขาว ขนาดพิเศษ)

 

วัน-เวลาเปิดจำหน่ายชุด และสั่งจองสิ่งของที่ระลึก (เข็มวิทยฐานะ, ทำเนียบรุ่น)

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เปิดบริการ จันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00–16.00 น. 

ปิดบริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร. 0 2504 7797 , 0 2503 3619 , โทรสาร 0 2503 3708

 

ดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนงการสั่งจองสิ่งของ

ข้อแนะนำ ก่อนการดาวน์โหลดใบสั่งจอง และนำใบสั่งจองไปยื่นชำระเงินสั่งจองทางไปรษณีย์ บัณฑิต/มหาบัณฑิต ต้องตรวจสอบและเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น เนื่องจากการสั่งจองสิ่งของงานพิธีพระราชทานฯ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินที่ชำระทั้งหมดได้

  ใบสั่งจองสำหรับบัณฑิต 

  ใบสั่งจองสำหรับมหาบัณฑิต

  ใบสั่งจองสำหรับดุษฏีบัณฑิต 

  ภาพประกอบสี่สี การแต่งกายของ บัณฑิต / มหาบัณฑิต การสั่งจองแหวนรุ่น

    เข็มตรามหาวิทยาลัยและเข็มวิทยฐานะ  ดาวน์โหลดภาพประกอบสี่สี

 

 

คำแนะนำสำหรับผู้สั่งจองเสื้อครุย ชุดขาว แหวนรุ่นฯ

1. เมื่อบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ได้รับสิ่งของที่สมาคมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แล้ว กรุณาตรวจสอบสิ่งของทันทีว่าได้รับครบถ้วนตามรายการสั่งจองหรือไม่ หากมีข้อผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อสมาคมทันที
2. ผู้สั่งจองเข็มวิทยฐานะ แล้วยังไม่ได้รับทางไปรษณีย์ให้ติดต่อรับในวันฝึกซ้อมใหญ่ ณ สำนักงานสมาคมอาคาร สุโขสโมสร ชั้น 2 มสธ.

3. สมาคมจะจัดส่งทำเนียบฯ ให้กับผู้สั่งจองทางไปรษณีย์ หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ 4 เดือน
4. ผู้สั่งจองแหวนรุ่นทองคำ ให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงินไปติดต่อรับแหวนรุ่นทองคำ
ณ สำนักงานสมาคม ได้ตั้งแต่วันฝึกซ้อมใหญ่ เป็นต้นไป (สมาคมไม่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์) หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ 
5. บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สามารถเปลี่ยนขนาดแหวนรุ่นเงินรมดำได้ในวันซ้อมใหญ่ ณ สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
6. ชุดเครื่องแบบปกติขาว/ชุดพระราชทาน ผู้ที่สั่งเช่า หรือเช่าตัด สามารถแก้ไขได้ แต่มีข้อยกเว้น คือ ห้ามตัดเนื้อผ้าทิ้ง ให้เย็บเข้าหรือขยายออกได้ เพื่อให้ทันเวลาในการสวมใส่
7. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆ ของชุดเครื่องแบบปกติขาว
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ คุณรัตนา โทร. 08-5934-4538,08-9438 8883

8. เสื้อครุย กรณีเช่าเสื้อครุยให้ตรวจสอบทันทีที่ได้รับเสื้อครุยว่าชำรุดหรือไม่ หากพบว่าชำรุดให้ติดต่อสมาคมภายใน 7 วันตั้งแต่วันที่ได้รับสิ่งของทางไปรษณีย์ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเมื่อถึงเวลาส่งคืน เสื้อครุยเช่าชำรุด หักเงินประกัน จำนวน 200 บาท แต่ถ้าเสื้อครุยชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ สมาคมไม่รับคืนเสื้อครุย เสื้อครุยสภาพดีสามารถเปลี่ยนขนาดได้ในวันซ้อมใหญ่ แต่ห้ามติดเข็มบนเสื้อครุยก่อนเปลี่ยนเด็ดขาด มิฉะนั้นสมาคมจะไม่รับเปลี่ยน 
9. สมาคมกำหนดระยะเวลาในการติดตามทวงถามสิ่งของทุกรายการ ภายในหนึ่งเดือนหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
หากเกินกำหนดเวลานี้ สมาคมไม่สามารถดำเนินการให้ได้ทั้งสิ้น เนื่องจากปิดโครงการฯ แล้ว

 

กฎเกณฑ์การส่งคืน ชุดขาว/เสื้อครุย

1. ห้ามส่งคืนชุดขาว/เสื้อครุย ทางไปรษณีย์ โดยเด็ดขาด และไม่คืนเงินประกันให้เช่นกัน  
2. ส่งคืนชุดขาว/เสื้อครุย ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นส่งคืนแทนได้ โดยนำชุดขาว เสื้อครุย พร้อมแสดงหลักฐาน คือใบเสร็จรับเงิน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้สั่งจองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันส่งคืนเพื่อลงลายมือชื่อ และรับเงินประกันในวันที่ส่งคืนทันที 
3. คำเตือน! เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งจอง ก่อนดำเนินการส่งคืนโปรดตรวจสอบสภาพชุดขาว เสื้อครุยว่ามีการชำรุดหรือไม่ หรือลืมสิ่งของไว้ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกงหรือไม่

 
วัน เวลา และสถานที่ ส่งคืนชุดขาว/เสื้อครุย

  
ช่วงแรก  ส่งคืนภายในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว
ช่วงสุดท้าย ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้อง 220 อาคารสุโขสโมสร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(หากเกินกำหนดเวลา  ไม่ต้องส่งคืนชุดขาว เสื้อครุย  สามารถเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้)

4. ส่งคืนเสื้อครุยพร้อมเข็มติดเสื้อครุย จำนวน 1 คู่ หากเข็มติดเสื้อครุยชำรุด หรือ สูญหาย คิดเป็นรายเข็มๆ ละ 20 บาท

การดำเนินการนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น สมาคมจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินประกันให้
ดังนั้นขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อรักษาระเบียบวินัยและกติกาที่กำหนดไว้

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน