Bookmark and Share Add to Favorites

การสั่งจองสิ่งของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.

 

สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดบริการสั่งซื้อสิ่งของ

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น

    (มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ลองขนาดชุดได้ และได้รับสิ่งของตรงตามที่ต้องการ) สามารถชำระด้วยเงินสด หรือชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ (QR Code)

    โดยบัณฑิตนำใบแจ้งความจำนงฯ ไปติดต่อสั่งซื้อ-รับสิ่งของด้วยตนเองที่สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ห้อง 202 อาคารสุโขสโมสร ชั้น 2 มสธ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.) และจะเปิดบริการเพิ่มในวันเสาร์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์สมาคม www.stastou.org ต่อไป หรือ

    (สั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด รอรอบจัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ โดยสั่งตามรายละเอียดตารางใบสั่งซื้อ ถ้าขนาดไม่ตรงตามความต้องการต้องมาเปลี่ยนด้วยตนเองในภายหลัง)

    * ชำระเงินผ่านระบบ PAY @ POST ณ ที่ทำการไปรษณีย์เฉพาะบัณฑิต และมหาบัณฑิต ส่วนดุษฎีบัณฑิต ให้เลือกวิธีการที่ 1 หรือ วิธีการที่ 3 *

    2.1 นำใบแจ้งความจำนงฯ ไปชำระเงินผ่านระบบ PAY @ POST ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ โดยเฉพาะชื่อผู้รับ และสถานที่จัดส่งสิ่งของ ขอให้กรอกโดยละเอียดชัดเจนทุกใบที่สั่งซื้อสิ่งของ

    2.2 ห้ามฉีกใบแจ้งความจำนงฯ ส่วนหนึ่งส่วนใดเก็บไว้เด็ดขาด ไม่ว่าท่านจะสั่งซื้อสิ่งของทุกอย่าง หรือสั่งซื้อบางอย่าง โปรดส่งใบแจ้งความจำนงฯ นี้คืนทั้งชุด โดยไม่ต้องฉีกแยกออกจากกัน

    2.3 โปรดตรวจสอบความถูกต้องในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง อย่าซื้อธนาณัติส่งไปเด็ดขาด เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งใบแจ้งความจำนงฯ พร้อมสำเนาใบรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ  ไปยังสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หรือ
    (ไม่ต้องส่งใบแจ้งความจำนงฯ กลับสมาคม ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด รอรอบจัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ โดยสั่งตามรายละเอียดตารางใบสั่งซื้อ ถ้าขนาดไม่ตรงตามความต้องการต้องมาเปลี่ยนด้วยตนเองในภายหลัง)
    3.1 สแกน QR Code และกรอกข้อมูลลงใน Google ฟอร์ม ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะที่อยู่ในการจัดส่งพัสดุ
    3.2 เลือกรายการที่ต้องการสั่งซื้อ รวมจำนวนเงินตามยอดการสั่งซื้อ และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยสแกนการชำระเงินด้วย QR Code ที่ปรากฏใน Google ฟอร์ม พร้อมแนบสลิปการโอนเงินที่เสร็จสมบูรณ์แล้วลงในระบบ
    3.3 ระบบจะบันทึกและส่งสำเนาการสั่งซื้อไปยังอีเมลของท่าน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องส่งใบแจ้งความจำนงฯ กลับสมาคม และโปรดดำเนินการสั่งซื้อสิ่งของผ่าน Google ฟอร์มนี้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ วิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 3 หากท่านสั่งซื้อภายในกำหนดเวลา สมาคมจะจัดส่งสิ่งของให้ท่านทางไปรษณีย์

กรณีที่ท่านชำระเงินไม่ครบตามราคาสิ่งของที่ท่านสั่งซื้อไว้ สมาคมจะตัดรายการสั่งซื้อที่เกินออก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้า  และหากท่านยกเลิกการสั่งซื้อ ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนทุกกรณี                    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคม โทร. 0 2504 7797 , 0 2503 3619

ข้อแนะนำ ก่อนการดาวน์โหลด และนำใบสั่งซื้อไปยื่นชำระเงินทางไปรษณีย์ บัณฑิต / มหาบัณฑิต ต้องตรวจสอบและเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น เนื่องจากการสั่งซื้อสิ่งของงานพิธีพระราชทานฯ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินที่ชำระทั้งหมดได้

 ใบสั่งซื้อสำหรับบัณฑิต  

 ใบสั่งซื้อสำหรับมหาบัณฑิต 
 ใบสั่งซื้อสำหรับดุษฎีบัณฑิต 

ภาพประกอบสี่สี การแต่งกายของ บัณฑิต / มหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต การสั่งจองแหวนรุ่น

เข็มตรามหาวิทยาลัยและเข็มวิทยฐานะ  ดาวน์โหลดภาพประกอบสี่สี

คำแนะนำสำหรับผู้สั่งซื้อเสื้อครุย ชุดขาว แหวนรุ่นฯ

1. เมื่อบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ได้รับสิ่งของที่สมาคมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แล้ว กรุณาตรวจสอบสิ่งของทันทีว่าได้รับครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ หากมีข้อผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อสมาคมทันที
2. ผู้สั่งจองเข็มวิทยฐานะ แล้วยังไม่ได้รับทางไปรษณีย์ให้ติดต่อรับในวันฝึกซ้อมใหญ่ ณ สำนักงานสมาคมอาคารสุโขสโมสร ชั้น 2 มสธ. 
3. สมาคมจะจัดส่งทำเนียบรุ่น ให้กับผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ 4 เดือน 
4. ผู้สั่งจองแหวนรุ่นทองคำ ให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงินไปติดต่อรับแหวนรุ่นทองคำ ณ สำนักงานสมาคม ได้ตั้งแต่วันฝึกซ้อมใหญ่ เป็นต้นไป (สมาคมไม่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์) หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้  
5. บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สามารถเปลี่ยนขนาดแหวนรุ่นเงินรมดำได้ในวันซ้อมใหญ่ ณ สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช 
6. ชุดเครื่องแบบปกติขาว/ชุดพระราชทาน ผู้ที่สั่งเช่า หรือเช่าตัด สามารถแก้ไขได้ แต่มีข้อยกเว้น คือ ห้ามตัดเนื้อผ้าทิ้ง ให้เย็บเข้าหรือขยายออกได้ เพื่อให้ทันเวลาในการสวมใส่
7. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆ ของชุดเครื่องแบบปกติขาว ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ คุณรัตนา โทร. 08-5934-4538,08-9438 8883
8. เสื้อครุย กรณีเช่าเสื้อครุยให้ตรวจสอบทันทีที่ได้รับเสื้อครุยว่าชำรุดหรือไม่ หากพบว่าชำรุดให้ติดต่อสมาคมภายใน 7 วันตั้งแต่วันที่ได้รับสิ่งของทางไปรษณีย์ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเมื่อถึงเวลาส่งคืน เสื้อครุยเช่าชำรุด หักเงินประกัน จำนวน 200 บาท แต่ถ้าเสื้อครุยชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ สมาคมไม่รับคืนเสื้อครุย เสื้อครุยสภาพดีสามารถเปลี่ยนขนาดได้ในวันซ้อมใหญ่ แต่ห้ามติดเข็มบนเสื้อครุยก่อนเปลี่ยนเด็ดขาด มิฉะนั้นสมาคมจะไม่รับเปลี่ยน  
9. สมาคมกำหนดระยะเวลาในการติดตามทวงถามสิ่งของทุกรายการ ภายในหนึ่งเดือนหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหากเกินกำหนดเวลานี้ สมาคมไม่สามารถดำเนินการให้ได้ทั้งสิ้น เนื่องจากปิดโครงการฯ แล้ว
 

กฎเกณฑ์การส่งคืน ชุดขาว/เสื้อครุย

1. ห้ามส่งคืนชุดขาว/เสื้อครุย ทางไปรษณีย์ โดยเด็ดขาด และไม่คืนเงินประกันให้เช่นกัน
2. ส่งคืนชุดขาว/เสื้อครุย ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นส่งคืนแทนได้ โดยนำชุดขาว เสื้อครุย พร้อมแสดงหลักฐาน คือใบเสร็จรับเงิน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันส่งคืนเพื่อลงลายมือชื่อ และรับเงินประกันในวันที่ส่งคืนทันที  
3. คำเตือน! เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบัณฑิต ก่อนดำเนินการส่งคืน โปรดตรวจสอบสภาพชุดขาว เสื้อครุยว่ามีการชำรุดหรือไม่ หรือลืมสิ่งของไว้ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกงหรือไม่
 
วัน เวลา และสถานที่ ส่งคืนชุดขาว/เสื้อครุย   
ช่วงแรก         ส่งคืนภายในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว หรือ

ช่วงสุดท้าย     ภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ห้อง 220 อาคารสุโขสโมสร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(หากเกินกำหนดเวลา  ไม่ต้องส่งคืนชุดขาว เสื้อครุย  สามารถเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้)

4. ส่งคืนเสื้อครุยพร้อมเข็มติดเสื้อครุย จำนวน 1 คู่ หากเข็มติดเสื้อครุยชำรุด หรือ สูญหาย คิดเป็นรายเข็มๆ ละ 20 บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน