Bookmark and Share Add to Favorites

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ตามอุดมการณ์ ๓ ส.  

ส.สมาชิก ส.สถาบัน มสธ. และ ส.สังคม

๑.  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของสมาชิก

     ๑.๑  จัดทำวารสารจดหมายข่าว ส.ส.ธ.  สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชมีสมาชิกกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้นสมาคมจึงได้จัดทำวารสารจดหมายข่าว ส.ส.ธ. ซึ่งมีบทความที่ให้ประโยชน์แก่สมาชิก เขียนโดยนักวิชาการที่มีความรู้  ความสามารถ  เผยแพร่ข่าวสาร  กิจกรรมต่างๆ  ให้แก่สมาชิกสมาคมทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ทุกๆ 3 เดือน และสามารถติดตามอ่านวารสารจดหมายข่าว ส.ส.ธ. ได้ทางเว็บไซต์ของสมาคม www.stastou.org 

     ๑.๒  รับสมัครสมาชิก ปัจจุบันสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช มีนักศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมมากกว่า ๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งสมาคมได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกในจดหมายข่าว มสธ. ที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งให้กับผู้สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ชมรมบัณฑิต มสธ. ได้รณรงค์หาสมาชิกสมาคมเพิ่มเติม ทำให้ในแต่ละปีสมาคมมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิกสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมและทำคุณประโยชน์ตามอุดมการณ์ ๓ ส. ซึ่งสมาคมจะเข้มแข็งได้ต้องมีกำลังของสมาชิกสนับสนุน 

     ๑.๓  เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ชมรมบัณฑิต และชมรมนักศึกษา จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.  

    ๑.๔  จัดกิจกรรมฟื้นฟูชมรมบัณฑิต มสธ. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชมีเครือข่ายคือชมรมบัณฑิต มสธ. ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีโอกาสร่วมกันดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่นในฐานะตัวแทนของสมาคมในรูปของชมรม ดังนั้นสมาคมจึงดำเนินการฟื้นฟูชมรมบัณฑิต มสธ. ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรม โดยแนะนำให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามอุดมการณ์ ๓ ส.