Bookmark and Share Add to Favorites

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ในพระราชูปถัมภ์  ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ตามอุดมการณ์ ๓ ส.  

ส.สมาชิก  ส.สถาบัน มสธ.   และ ส.สังคม

 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรของสมาชิก

             ๑. จัดทำจดหมายข่าว ...ส่งให้แก่สมาชิกสมาคม ทุก ๓ เดือน เป็นจดหมายข่าว ส.ส.ธ.

ที่บรรจุเนื้อหาสาระความรู้ที่เข้มข้นและน่าสนใจมาก คอลัมน์น่าอ่าน เช่น หมุนตามโลก กล่องความรู้ 

ก้าวทันโรค เปิดโลกหนังสือ ไทยนิดอังกฤษหน่อย ซึ่งเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง 

และมากประสบการณ์  อาทิเช่น ศ.ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์  รศ.นภาลัย  สุวรรณธาดา 

รศ.ลภา จินตนเสรี  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารที่ทันสมัยและได้รับความรู้ด้านวิชาการ 

นอกจากนี้มีคอลัมน์ เลาะรั้ว ส.ส.ธ. เพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทั้งของสมาคมฯ

ชมรมบัณฑิตและมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ ในจดหมายข่าว

ส.ส.ธ.แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

และสมาคมได้จัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิดของสมาชิกไปพร้อมกับจดหมายข่าว ส.ส.ธ. ด้วย

. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  มีเครือข่ายคือชมรมบัณฑิต มสธ.ทั่วประเทศ  ๗๖  จังหวัด

เพื่อให้ชมรมบัณฑิตเป็นศูนย์รวมของบัณฑิตและสมาชิกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ได้ร่วมจัดกิจกรรมและทำคุณประโยชน์ตามอุดมการณ์ ๓ ส. คือ สมาชิก สถาบัน มสธ. และสังคม 

ซึ่งสมาคมได้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมบัณฑิต มสธ. ในจังหวัดต่างๆ

เป็นประจำ  เช่น  การจัดงานสาระสังสรรค์   งานราตรี - เขียวทองสัมพันธ์  เป็นต้น

            ๓. สนับสนุนกิจกรรมของชมรมนักศึกษา มสธ. เช่น โครงการกีฬาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษา

            และชมรมบัณฑิต มสธ.การสัมมนาชมรมนักศึกษาเป็นต้น 

. การจัดสัมมนาชมรมบัณฑิต มสธ.ทั่วประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  จัดสัมมนาฯ เวียนไปตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง เพื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม จะได้เดินทางไปพบปะกับสมาชิก

สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  ผู้แทนชมรมบัณฑิต มสธ.ทั่วประเทศ  บัณฑิต และนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อร่วมทำกิจกรรม  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในการทำงาน  จัดบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้เข้าสัมมนาฯ

. จัดกิจกรรมฟื้นฟูชมรมบัณฑิต มสธ. ภาคต่าง ๆ เพื่อรณรงค์และฟื้นฟูให้ชมรมบัณฑิต มสธ.

ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชมรมฯ

. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคม ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี

๗. คัดเลือกบัณฑิตดีเด่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคัดเลือกชมรมบัณฑิต มสธ.ดีเด่น

 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เช่น

๑.   ร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (๘ พฤศจิกายน)  วันคล้ายวันสวรรคต (๓๐ พฤษภาคม) 

และวันคล้ายวันวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (๑๐ ธันวาคม)  ของทุกปี

๒.  การจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๓.  งานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๔.  บริจาคเงินทำบุญร่วมกับมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยงานกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย  งานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น

๕.  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เช่น การให้เช่า/จำหน่ายเสื้อครุย 

ชุดขาว และแหวนรุ่น การจัดหาร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม  ฟิล์มถ่ายภาพ ดอกไม้

และปกพลาสติก การจัดหาผู้ถ่ายภาพบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การจัดงานฉลองบัณฑิต

๖.   กิจกรรมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและขอรับการสนับสนุนจากสมาคม

เช่น งานพบกันฉันพี่น้องงานกาชาด  งานกีฬาบุคลากรภายใน(กีฬาสี) งานสงกรานต์

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย งานสาระสังสันทน์  วันเยือนเหย้า  งานเกษียณอายุข้าราชการ

และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  งานประเพณีวันลอยกระทง  เป็นต้น

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

           

            ๑.  สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  จัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์

            และสาธารณประโยชน์ของสมาคม เช่น การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน

            ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  การจัดชกมวยการกุศล

            “ศึกมวยโลก ต้านภัยยาเสพติด” ฯลฯ   โดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรมไปใช้จ่าย

            ในกิจการสาธารณประโยชน์และการสงเคราะห์

            ๒.  บริจาคเงินให้กับมูลนิธิและโครงการสาธารณกุศลต่างๆ 

            ๓.  สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่าง

            ๔. บริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษา

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน