Bookmark and Share Add to Favorites

ประวัติความเป็นมา


        สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๗ และจดทะเบียนสมาคม ณ ที่ทำการกองบังคับการตำรวจสันติบาล วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๗ และได้รับพระราชานุญาตให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๒ โดยผู้เริ่มก่อตั้ง คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบัณฑิตรุ่นแรกอีก ๒ ท่าน คือ พลโท ฝังพร บุญเลี้ยง และนายประเสริฐ สุภากรณ์ คณะผู้เริ่มก่อตั้งได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๗ และมีนายกสมาคมจากการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

 

  ๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  

  มีนาคม ๒๕๒๗ - สิงหาคม ๒๕๓๑

  ๒. พลโท ฝังพร บุญเลี้ยง  

  กันยายน  ๒๕๓๑ - สิงหาคม ๒๕๓๓

  ๓. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ทันตแพทย์ พิศาล เทพสิทธา

  กันยายน  ๒๕๓๓ - ธันวาคม  ๒๕๓๕

  ๔. นายศรีพงศ์ สระวาสี   

  มกราคม  ๒๕๓๖  - ธันวาคม  ๒๕๓๗

  ๕. นางฐิติมา เปี่ยมพงศ์สานต์  

  มกราคม  ๒๕๓๘  - ธันวาคม  ๒๕๓๙

  ๖. พลเรือโทเสน่ห์ สุนทรมงคล   

  มกราคม  ๒๕๔๐  - ธันวาคม  ๒๕๔๓

  ๗. พลอากาศโทช รัช ปานสุวรรณ

  มกราคม  ๒๕๔๔  - ธันวาคม ๒๕๔๗

  ๘. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  

  มกราคม  ๒๕๔๘  - ปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

๑.    เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของสมาชิก

๒.   เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างมวลสมาชิก

๓.   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๔.   เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม

๕.   สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง  

         บัณฑิต มสธ. มีทุกสาขาวิชาชีพ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ได้เล็งเห็นความสำคัญของบัณฑิต มสธ.ทุกคน จึงได้จัดตั้งชมรมบัณฑิต มสธ. ทั่วประเทศครบทั้ง ๗๖ จังหวัด

เพื่อเป็นศูนย์รวมของสมาชิกในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ

 

สมาชิกภาพของสมาชิก

         .คุณสมบัติของสมาชิก

 

            ๑.๑  เคยศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแล้ว และมีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

            ๑.๒  เป็นหรือเคยเป็นคณาจารย์ประจำ  ข้าราชการประจำ พนักงานของมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำเงินรายได้

                    ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา  คณาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเสริม  ผู้ผลิตชุดวิชา และหัวหน้าศูนย์บริการ

                    การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        ๑.๓  เป็นนักศึกษาและผู้เรียนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        ๑.๔  เป็นผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และสมาคม  ซึ่งได้รับเชิญจากสมาคมให้เป็นสมาชิก 

          .ประเภทของสมาชิก 

             สมาคมแบ่งสมาชิกเป็น  ๒  ประเภท

             ๒.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑  ๑.๒ และ ๑.๓  ซึ่งได้ยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิก

             ๒.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่สมาคมเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ  ๑.๔

ค่าบำรุงสมาชิก
           ๑. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช เรียกเก็บค่าบำรุงจากสมาชิกสามัญคราวเดียว ๕๐๐ บาท ตลอดชีพ
           ๒. สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

การสมัครเป็นสมาชิก

           -  ชำระค่าบำรุงสมาชิก ๕๐๐ บาท ตลอดชีพ โดยผ่านระบบออนไลน์ โดยสแกน QR Code หรือเมนูสมัครสมาชิกสมาคม

                                                                                

                                                                   

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน