Bookmark and Share Add to Favorites

คณะกรรมการสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ศรีราชา  วงศารยางกูร
อุปนายกคนที่ 1

นายนริส   สิงหวังชา
อุปนายกคนที่ 2

นายไพรินทร์  บุหลัน
กรรมการกลาง

นายชัชวาลย์  เกตุเรืองโรจน์
กรรมการกลาง

นายชาญชัย  กฤตพรตพิศุทธิ์
กรรมการกลาง

นางอำพร  วงศ์ภัทรนนท์
กรรมการกลาง

นายคนัช  รอดเจริญ
กรรมการกลาง

นางสาวจิรทีปต์  ทองสุข
กรรมการกลาง

นางพัชรี  วิริยะพงษ์
กรรมการกลาง

ดร.พิเชศ รุ่งสว่าง
กรรมการกลาง

นายไกร  วิทยาวงศา
กรรมการกลาง

ผศ.ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล
กรรมการกลาง

พ.อ.หญิง ดร.วันดี  โตสุวรรณ
กรรมการกลาง

นายสัมพันธ์  เย็นสำราญ
นายทะเบียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

ประชาสัมพันธ์

นายโกวิท  พิพัฒน์บรรณกิจ
เหรัญญิก

นางสาวณัฐภัสสร  โชติสุต
เลขาธิการ

นางฉวีวรรณ  ทัดทาน
กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขาธิการ

       

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน