Bookmark and Share Add to Favorites

การสั่งซื้อสิ่งของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.

 

สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดบริการสั่งซื้อสิ่งของ

 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 

 โปรดเลือกทำรายการ เพียง 1 รายการเท่านั้น

      นำใบแจ้งความจำนงการสั่งซื้อสิ่งของฯ  ไปติดต่อที่สำนักงานสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ห้อง 202

อาคารสุโขสโมสร ชั้น 2 มสธ. เพื่อซื้อและรับสิ่งของด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (วันจันทร์-วันศุกร์

เวลา 09.00-16.00 น.) และจะเปิดบริการเพิ่มในวันเสาร์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทาง

เว็บไซต์สมาคม www.stastou.org ต่อไป หรือ

     สั่งซื้อผ่านระบบ PAY @ POST  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

     2.1 เมื่อได้รับใบแจ้งความจำนงการสั่งซื้อสิ่งของฯ แล้ว กรอกรายละเอียดในใบแจ้งความจำนงการสั่งซื้อ

สิ่งของฯ ให้ครบถ้วนชัดเจน โดยเฉพาะชื่อผู้รับ และสถานที่จัดส่งสิ่งของ เพื่อจัดส่งถึงผู้รับตามที่อยู่สำหรับ

จัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์

     2.2 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการชำระเงิน โปรดตรวจสอบรายการ และราคาจากตารางสรุปการสั่งซื้อ

     2.3 นำใบแจ้งความจำนงการสั่งซื้อสิ่งของฯ  ทั้งฉบับ  (ห้ามฉีกส่วนหนึ่งส่วนใดเก็บไว้เด็ดขาด)  พร้อมซอง

ที่อยู่ซึ่งจ่าหน้าซองถึงสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อ

ชำระเงิน

     2.4 ชำระเงินสดผ่านระบบ PAY @ POST เท่านั้น (ห้ามซื้อธนาณัติ) และต้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

ทุกครั้งเมื่อทำรายการเสร็จ

     2.5 การสั่งซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงิน และนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบแจ้งความจำนงการสั่งซื้อสิ่งของฯ

จัดส่งไปถึงสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

     สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Google Form)  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

      1.1 ก่อนทำการบันทึกข้อมูล โปรดศึกษารายละเอียดการสั่งซื้อสิ่งของ ในใบแจ้งความจำนงการสั่งซื้อสิ่งของฯ

ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ 

     1.2 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการชำระเงิน โปรดตรวจสอบรายการ และราคาจากตารางสรุปการสั่งซื้อ

     1.3 บันทึกการสั่งซื้อ โดยสแกน QR Code

 

     1.4 การบันทึกข้อมูล ต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่มีเครื่องหมาย * ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะ ที่อยู่อีเมล * เนื่องจากเมื่อยืนยันการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีข้อมูลการตอบรับการสั่งซื้อแจ้งกลับไปยัง อีเมลของผู้สั่งซื้อ

ทันที และโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานการสั่งซื้อ

     1.5  เลือกรายการที่ต้องการสั่งซื้อ  

      1.6  การสั่งซื้อผ่าน Google Form ต้องทำการชำระเงินผ่าน App เป๋าตุงเท่านั้น   

     1.7 การสั่งซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงิน พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน และ กดยืนยันส่ง แล้วเท่านั้น

          โปรดกรอกข้อความบันทึกช่วยจำในการโอนเงิน โดยระบุรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ก่อนยืนยันชำระเงิน

          (เพื่อเป็นหลักฐานหากใช้บัญชีบุคคลอื่นในการโอนเงิน)

     1.8 เมื่อดำเนินการตามข้อ 1.7 แล้ว โปรดตรวจสอบการสั่งซื้อได้ที่อีเมลของของผู้สั่งซื้อทันที และ

เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

     1.9 ไม่ต้องส่งเอกสารใบแจ้งความจำนงการสั่งซื้อสิ่งของฯ ไปยังสมาคม และรอรับสิ่งของที่สั่งซื้อ

ทางไปรษณีย์ 

 

 หมายเหตุ

     1. รายการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) และผ่านระบบ PAY @ POST ทางไปรษณีย์

ผู้สั่งซื้อจะได้รับสิ่งของทางไปรษณีย์

     2. เมื่อได้รับสิ่งของที่จัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว กรุณาตรวจสิ่งของทันที หากพบว่าสิ่งของชำรุด หรือไม่ครบ

ตามจำนวนกรุณาติดต่อกลับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับพัสดุ มิฉะนั้นสมาคมฯ

จะไม่รับผิดชอบ

     3. กรณีได้รับชุดขาว เสื้อครุย หากลองสวมแล้วใส่ไม่ได้ สามารถนำไปเปลี่ยนขนาดได้ล่วงหน้าที่สำนักงาน

สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช (ไม่รับเปลี่ยนขนาดทางไปรษณีย์)

     4. กรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินไม่ครบตามราคาสิ่งของที่สั่งซื้อ สมาคมจะตัดรายการสั่งซื้อที่เกินออก โดยไม่จำเป็น

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     5. หากผู้สั่งซื้อยกเลิกการสั่งซื้อ จะไม่ได้รับเงินคืนทุกกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคม โทร. 0 2504 7797, 0 2503 3619 

 ข้อแนะนำ ก่อนการดาวน์โหลด และนำใบสั่งซื้อไปยื่นชำระเงินทางไปรษณีย์ บัณฑิต / มหาบัณฑิต

ต้องตรวจสอบและเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากมหาวิทยาลัยแล้ว

เท่านั้น เนื่องจากการสั่งซื้อสิ่งของงานพิธีพระราชทานฯ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินที่ชำระทั้งหมดได้

 ►ใบสั่งซื้อสำหรับบัณฑิต

 ใบสั่งซื้อสำหรับมหาบัณฑิต

 ใบสั่งซื้อสำหรับดุษฎีบัณฑิต

 

ภาพประกอบสี่สี การแต่งกายของ บัณฑิต / มหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต การสั่งจองแหวนรุ่น

 เข็มตรามหาวิทยาลัยและเข็มวิทยฐานะ  ดาวน์โหลดภาพประกอบสี่สี

 

คำแนะนำสำหรับผู้สั่งซื้อเสื้อครุย ชุดขาว แหวนรุ่นฯ

     1. เมื่อบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ได้รับสิ่งของที่สมาคมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แล้ว กรุณาตรวจสอบ

สิ่งของทันทีว่าได้รับครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ หากมีข้อผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อสมาคมทันที

     2. ผู้สั่งจองเข็มวิทยฐานะ แล้วยังไม่ได้รับทางไปรษณีย์ให้ติดต่อรับในวันฝึกซ้อมใหญ่ ณ สำนักงานสมาคม

อาคารสุโขสโมสร ชั้น 2 มสธ. 

     3. ผู้สั่งจองแหวนรุ่นทองคำ ให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงิน

ไปติดต่อรับแหวนรุ่นทองคำ ณ สำนักงานสมาคม ได้ตั้งแต่วันฝึกซ้อมใหญ่ เป็นต้นไป 

(สมาคมไม่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์) หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้  

     4. บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สามารถเปลี่ยนขนาดแหวนรุ่นเงินรมดำได้ในวันซ้อมใหญ่

ณ สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช 

     5. ชุดเครื่องแบบปกติขาว/ชุดพระราชทาน ผู้ที่สั่งเช่า หรือเช่าตัด สามารถแก้ไขได้

แต่มีข้อยกเว้น คือ ห้ามตัดเนื้อผ้าทิ้ง ให้เย็บเข้าหรือขยายออกได้ เพื่อให้ทันเวลาในการสวมใส่

     6. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆ ของชุดเครื่องแบบปกติขาว 

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ คุณรัตนา โทร. 08-5934-4538, 08-9438 8883

     7. เสื้อครุย กรณีเช่าเสื้อครุยให้ตรวจสอบทันทีที่ได้รับเสื้อครุยว่าชำรุดหรือไม่ หากพบว่าชำรุด

ให้ติดต่อสมาคมภายใน 7 วันตั้งแต่วันที่ได้รับสิ่งของทางไปรษณีย์ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเมื่อถึงเวลาส่งคืน 

เสื้อครุยเช่าชำรุด หักเงินประกัน จำนวน 200 บาท แต่ถ้าเสื้อครุยชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้

สมาคมไม่รับคืนเสื้อครุย เสื้อครุยสภาพดีสามารถเปลี่ยนขนาดได้ในวันซ้อมใหญ่ แต่ห้ามติดเข็มบนเสื้อครุย

ก่อนเปลี่ยนเด็ดขาด มิฉะนั้นสมาคมจะไม่รับเปลี่ยน  

     8. สมาคมกำหนดระยะเวลาในการติดตามทวงถามสิ่งของทุกรายการ ภายในหนึ่งเดือน

หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหากเกินกำหนดเวลานี้ สมาคมไม่สามารถดำเนินการให้ได้

เนื่องจากปิดโครงการฯ แล้ว

 คำชี้แจงการส่งคืน (เช่า/เช่าตัด)

    1. การส่งคืนเสื้อครุย ชุดเครื่องแบบปกติขาว และชุดพระราชทาน ส่งคืน

          - ภายในวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว หรือ

          - ภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

            ตั้งแต่เวลา  09.00-16.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

            สถานที่ส่งคืน  ห้อง 220  อาคารสุโขสโมสร ชั้น 2 มสธ.

      2. กรณีที่ไม่ส่งคืนเสื้อครุย/ชุดขาว ตามกำหนดเวลาในข้อ 1. และกรณีส่งคืนเสื้อครุย/ชุดขาวทางไปรษณีย์

จะไม่ได้รับเงินประกันคืน

      3. กรณีชุดขาว (เช่าตัด) ชำรุด สมาคมไม่รับคืนชุด แต่คืนเงินเฉพาะ เงินส่วนเกิน จากราคาซื้อเท่านั้น

      4. กรณีเสื้อครุย ชำรุด หักเงินประกัน จำนวน 200 บาท

แต่ถ้าเสื้อครุยชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้  สมาคมไม่รับคืนเสื้อครุย และไม่คืนเงินประกันให้ทั้งหมด

      5. กรณีทำเข็มติดเสื้อครุยชำรุด/สูญหาย คิดเป็นรายเข็ม ๆ ละ 20 บาท

      6. กรณีที่เช่า/เช่าตัด ชุดขาว เสื้อครุย แต่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดต่อแจ้งสมาคม

เกี่ยวกับการส่งคืนชุดล่วงหน้าก่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หากเกินกำหนดจะไม่คืนเงินประกันให้ทุกกรณี


 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน