Bookmark and Share Add to Favorites

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ตามอุดมการณ์ ๓ ส.  

ส.สมาชิก ส.สถาบัน มสธ. และ ส.สังคม

๑.  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของสมาชิก

     ๑.๑  จัดทำวารสารจดหมายข่าว ส.ส.ธ.  สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชมีสมาชิกกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้นสมาคมจึงได้จัดทำวารสารจดหมายข่าว ส.ส.ธ. ซึ่งมีบทความที่ให้ประโยชน์แก่สมาชิก เขียนโดยนักวิชาการที่มีความรู้  ความสามารถ  เผยแพร่ข่าวสาร  กิจกรรมต่างๆ  ให้แก่สมาชิกสมาคมทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ทุกๆ 3 เดือน และสามารถติดตามอ่านวารสารจดหมายข่าว ส.ส.ธ. ได้ทางเว็บไซต์ของสมาคม www.stastou.org 

     ๑.๒  รับสมัครสมาชิก ปัจจุบันสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช มีนักศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมมากกว่า ๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งสมาคมได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกในจดหมายข่าว มสธ. ที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งให้กับผู้สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ชมรมบัณฑิต มสธ. ได้รณรงค์หาสมาชิกสมาคมเพิ่มเติม ทำให้ในแต่ละปีสมาคมมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิกสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมและทำคุณประโยชน์ตามอุดมการณ์ ๓ ส. ซึ่งสมาคมจะเข้มแข็งได้ต้องมีกำลังของสมาชิกสนับสนุน 

     ๑.๓  เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ชมรมบัณฑิต และชมรมนักศึกษา จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.  

    ๑.๔  จัดกิจกรรมฟื้นฟูชมรมบัณฑิต มสธ. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชมีเครือข่ายคือชมรมบัณฑิต มสธ. ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีโอกาสร่วมกันดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่นในฐานะตัวแทนของสมาคมในรูปของชมรม ดังนั้นสมาคมจึงดำเนินการฟื้นฟูชมรมบัณฑิต มสธ. ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรม โดยแนะนำให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามอุดมการณ์ ๓ ส. 

     ๑.๕ จัดสัมมนาชมรมบัณฑิต มสธ.ทั่วประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี

     สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการประชุมสัมมนาชมรมบัณฑิต มสธ.ทั่วประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี หมุนเวียนไปตามภาคต่างๆ โดยจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสมาคม สมาชิกสมาคม ผู้แทนชมรมบัณฑิต ผู้แทนชมรมนักศึกษา และผู้แทนศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกัน ประชุมเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมประจำปี/วางแผนการจัดกิจกรรมปีต่อไป และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่เมื่อชุดเก่าครบวาระ 

     ๑.๖ พิจารณาคัดเลือกชมรมบัณฑิต มสธ. ดีเด่น สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ชมรมบัณฑิตได้ทำกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่สมาคม มหาวิทยาลัย และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สมาคมจึงพิจารณาคัดเลือกชมรมบัณฑิตที่มีผลงานดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเป็นแนวทางให้ชมรมบัณฑิตอื่นได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารชมรมบัณฑิตต่อไป


๒.  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เช่น 

      ๒.๑  ร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ ได้แก่ วันคล้ายวันสวรรคต (๓๐ พฤษภาคม) วันคล้ายวันพระราชสมภพ (๘ พฤศจิกายน) และวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๑๐ ธันวาคม) ของทุกปี 

      ๒.๒  งานการกุศลที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ  เช่น ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม: วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา บริจาคเงินทำบุญงานกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย เป็นต้น

     ๒.๓  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย  สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น การให้เช่า/จำหน่ายเสื้อครุย ชุดขาว แหวนรุ่น และเข็มวิทยฐานะ การจัดหาร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ดอกไม้ ปกพลาสติก และสิ่งของต่างๆ  การจัดหาร้านให้บริการ ทำผม-แต่งหน้า บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การจัดหาผู้ถ่ายภาพบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จัดดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ให้เกิดความสวยงามในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคาร ฯลฯ เพื่อจัดซุ้มดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น 

      ๒.๔  กิจกรรมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและขอรับการสนับสนุนจากสมาคม เช่น งานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศล งานเกษียณอายุข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย งานสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น 

๓.  กิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

     ๓.๑  บริจาคเงินเพื่อกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆ ร่วมกับชมรมบัณฑิต ชมรมนักศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

     ๓.๒  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

     ๓.๓  กิจกรรมอื่นๆ แล้วแต่โอกาส

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน