Bookmark and Share Add to Favorites

ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ

 

  ·        ข้อบังคับของสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

  ·        ประกาศ สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการจัดตั้งสาขาสมาคมในรูปของชมรมบัณฑิต 

  ·       ระเบียบการดำเนินงาน ชมรมบัณฑิต มสธ. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

  ·       ข้อพึงปฏิบัติ ของชมรมบัณฑิต สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และแบบรายงานกิจการ

  ·       ประกาศ สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณา คัดเลือกชมรมบัณฑิตดีเด่น

  ·       ข้อบังคับของสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ว่าด้วยการพิจารณาคัดเลือกชมรมบัณฑิตดีเด่น